Privacy beleid

Ter bescherming van de belangen van de deelnemers en de bezoekers is het van belang om heldere regels te formuleren voor het gebruik van hun gegevens. Die regels zijn vastgelegd in ons privacy beleid. Op de diensten van MijnBijles.nu zijn de algemene voorwaarden van MijnBijles.nu van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u ook op de website van MijnBijles.nu.

 

Algemeen uitgangspunt

MijnBijles.nu respecteert de privacy van de bezoeker van www.MijnBijles.nu en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt.

 

Grondregel van MijnBijles.nu

MijnBijles.nu beschermt naar het best van hun kunnen de privacy van alle bezoekers alsmede van alle personen die gebruik maken van de diensten van MijnBijles.nu.

 

Gegevens bewaking

MijnBijles.nu verstrekt geen adresgegevens noch e-mailadressen van bezoekers en deelnemers aan derden. Alle mail die bezoekers en deelnemers via MijnBijles.nu zal ontvangen zal altijd door en uit naam van MijnBijles.nu worden verstuurd.

 

Soort gegevens

Vastgelegd worden algemene gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonplaats en geboortedatum, specifieke school- en studiegegevens. Alle gegevens die aan MijnBijles.nu worden verstrekt zullen worden behandeld volgens ons privacy beleid.

 

Gebruik van de gegevens

MijnBijles.nu verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het kunnen nakomen van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die MijnBijles.nu met deelnemers aangaat.
  • Het kunnen verzenden van gerichte mails uitsluitend betrekking hebbend op de door de deelnemers en bezoekers verzochte zaken, uitsluitend de diensten van MijnBijles.nu betreffende en alleen indien de deelnemers en de bezoekers zelf om toezending van deze informatie hebben verzocht.

 

Bezoekers en deelnemers kunnen hun gegevens te allen tijde uit het bestand van MijnBijles.nu laten verwijderen. Dit kan door middel van eenĀ  e-mail naar info@MijnBijles.nu. MijnBijles.nu zal binnen maximaal 7 werkdagen aan dit verzoek voldoen.

 

Voorwaarden

Door middel van aanmelding via de website van MijnBijles.nu kunnen leerlingen zich (laten) inschrijven om begeleiding te ontvangen. De begeleiding wordt gegeven door MijnBijles.nu geselecteerde deskundige medewerkers. MijnBijles.nu vergaart alle vragen en antwoorden en houdt deze voor eigen gebruik bij in een eigen database.

 

Omgang met gegevens

MijnBijles.nu slaat de gegevens van de deelnemers op in haar computersystemen en kan deze gegevens op gegevensdragers, bijvoorbeeld papier, vastleggen. Daarnaast stelt MijnBijles.nu de deelnemer gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde medewerkers. Het gebruik van de deelnemer gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. De deelnemer gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. De deelnemergegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de deelnemer te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

 

Beveiliging

MijnBijles.nu treft passende technische- en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. MijnBijles.nu controleert regelmatig of de door haar getroffen technische- en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zonodig zal MijnBijles.nu direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

 

Deelnemersrechten

Op verzoek van deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zal MijnBijles.nu deze binnen uiterlijk 4 weken informeren of zij gegevens van de deelnemer verwerkt. Indien MijnBijles.nu gegevens van de deelnemer verwerkt, informeert MijnBijles.nu de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger onder meer over de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, welke gegevens over de deelnemer zijn opgeslagen, de ontvangers ervan en de herkomst van de deelnemersgegevens.

Indien de deelnemer gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kan de deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger MijnBijles.nu verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. MijnBijles.nu bericht de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, na het verzoek over de maatregelen die MijnBijles.nu zal nemen naar aanleiding van de door de deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gewenste wijzigingen.

 

Wijziging van privacy beleid

Dit privacy beleid kan door MijnBijles.nu worden gewijzigd. Op de website van MijnBijles.nu staat altijd de laatste versie van het privacy beleid.