Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

De ouder: de met ouderlijke zorg belaste ouder(s) of voogd(en).

De leerling: de persoon die bijles ontvangt.

De docent: De persoon die de bijlessen verzorgt.

De consulent: De persoon die het persoonlijk ontwikkelplan met de ouder en/of leerling doorneemt.

Les of Bijles: elke vorm van onderwijsondersteuning zoals aangeboden door MijnBijles.nu 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen MijnBijles.nu en de ouder(s) voor de bijles waarop MijnBijles.nu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. MijnBijles.nu is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de bijles diensten en opzegtermijn

3.1. MijnBijles.nu voert naar beste inzicht en vermogen zijn werkzaamheden uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling tenzij anders overeengekomen tussen ouder en MijnBijles.nu.

3.2. Opzeggen is mogelijk met inachtneming van veertien dagen opzegtermijn. 

3.3. Opzeggen is alleen mogelijk per email naar contact@mijnbijles.nu

Artikel 4. Communicatie

4.1. Communicatie omtrent veranderingen in de bijlessen gaat in elk geval met de contactpersoon van MijnBijles.nu en de ouder.

4.2. Het plannen van vervolglessen kan direct gecommuniceerd worden met de docenten. Hieronder wordt ook verstaan het plannen van extra (of langere) bijlessen. Zowel de docent als de ouder hebben een meldingsplicht bij het inplannen van extra en/of langere bijlessen, ook voor uitbreiding van het aantal vakken, aantal uren per maand of andere soortgelijke zaken wordt met de contactpersoon van MijnBijles.nu overlegd. Deze melding moet 24 uur na het maken van de vernieuwd afspraak worden gecommuniceerd met MijnBijles.nu

Artikel 5. Bijlessen

5.1. Bijlessen vinden online plaats op een afgesproken dag en tijd. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra lessen in te voegen.

5.2. De bijlessen vinden online plaats door middel van een video-chat programma. Bij inschrijving geeft de ouder toestemming aan MijnBijles.nu en aan de leerling om gebruik te maken van een video-chat software.

5.3. MijnBijles.nu streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen.

5.4. Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.5) een les verzuimt, is MijnBijles.nu gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen.

5.5. Indien de leerling is verhinderd dient de leerling dan wel de ouder zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les schriftelijk af te melden bij docent én organisatie en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan is de ouder(s) voor de bijles het totale tarief van de betreffende les verschuldigd aan MijnBijles.nu.

5.6. Indien MijnBijles.nu bemerkt dat er lessen buiten weten van de organisatie om worden gegeven door de docent van MijnBijles.nu of derden die zonder MijnBijles.nu niet in contact waren gekomen met de ouder voor de bijles, is MijnBijles.nu gerechtigd de ouder voor de bijles een boete op te leggen van een tienvoud van het op dat moment geldende uurtarief.

5.7. In geval een docent om onverhoopte redenen moet stoppen met het geven van de bijlessen, zoekt  MijnBijles.nu zo snel als mogelijk naar een vervangende docent.

5.8 De inschrijving van de ouder is compleet na (online) inschrijving. De bijbehorende inschrijvingskosten zijn vanaf dit moment van toepassing, deze worden tegelijk met de eerste les in rekening gebracht.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. MijnBijles.nu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2. Alle door MijnBijles.nu verstrekte stukken, zoals leerlingen verslagen, adviezen, brochures, rapporten, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de ouder voor de bijles en de bijlesdocent en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MijnBijles.nu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.3. Lesmateriaal van MijnBijles.nu, waaronder begrepen: oefenbladen, oefenboeken en E-Books, zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

6.4. Het lesmateriaal van of gebruikt door MijnBijles.nu dat zich online bevindt dient bij aankoop gedownload te worden. De links hiervan kunnen worden aangepast of komen te vervallen.

Artikel 7. Hoogte van de prijs

7.1. MijnBijles.nu werkt met vooruitbetaling, de les dient uiterlijk 24 uur van te voren betaald te zijn door middel van een betaalverzoek. 

7.2. Elke maand krijgt de ouder achteraf een verzamelfactuur met een overzicht van de lessen van de desbetreffende kalendermaand.

7.3. De uurprijs van MijnBijles.nu varieert afhankelijk van de gekozen dienst en/of het gekozen pakket.

7.4. Als niet alle bijlessen van de vooruitbetaling hebben plaatsgevonden kan hiervoor geen geld geretourneerd worden. Wel kunt u in overleg de mogelijkheid krijgen om de bijlessen op een later moment te laten plaatsvinden of eventueel door een andere leerling af te laten nemen.

7.5. MijnBijles.nu hanteert een resultaatgericht garantie beleid. Hierbij dient de leerling wel volledige inzet te hebben getoond, zijn de geplande lessen voor 90% doorgegaan en is er niet afgeweken in het advies met betrekking tot het persoonlijk ontwikkelplan en daarbij overeengekomen pakket(ten).

7.6. MijnBijles.nu hanteert naast de eenmalige inschrijfkosten en uurtarieven, geen overige kosten (geen reiskosten, geen jaarlijkse kosten). Verder wordt er geen BTW in rekening gebracht  aangezien bijlessen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 8. Betaling

8.1. Maandelijks wordt achteraf een verzamelfactuur verstuurd met daarop alle betalingen van die maand weergegeven. De betaling vindt van te voren plaats via een betaalverzoek dat naar de ouder wordt verzonden.

8.2. Het betaalverzoek dient minimaal 24 uur van te voren betaald te zijn. Dit is tevens meteen de bevestiging van de les.

8.3. Indien de ouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde

termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, wordt de les als niet bevestigd beschouwt.

8.4. In geval van aan betalingsherinneringen verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering en elke hierop volgende zal de ouder in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Opvolgende herinneringen binnen 7 dagen worden niet geteld.

8.5. Indien MijnBijles.nu overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van de ouder.

8.6. Indien de bijlesdocent om wat voor manier dan ook na het eerste lesuur als niet adequaat wordt beschouwd, hoeft er niet betaald te worden, omdat dit onder de tevredenheidsgarantie van MijnBijles.nu valt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. MijnBijles.nu is niet aansprakelijk voor schade die door docenten wordt veroorzaakt.

9.2. De ouder is medeverantwoordelijk voor het adequaat inschatten van de bijlesdocent op inhoudelijk, sociaal- en emotioneel vlak. MijnBijles.nu voert naar beste inzicht de selectie van de docent uit, maar draagt hier geen verantwoordelijkheid over.

9.3. MijnBijles.nu is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling, ook niet indien de les op een andere locatie dan thuis (online) wordt gegeven.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MijnBijles.nu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MijnBijles.nu niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van MijnBijles.nu wordt daaronder begrepen.

10.2. MijnBijles.nu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat MijnBijles.nu haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MijnBijles.nu opgeschort.

10.4. Indien MijnBijles.nu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de ouder voor de bijles gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op elke overeenkomst tussen MijnBijles.nu en de ouder(s) voor de bijles is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bijlesdocenten

12.1. Bijlesdocenten dienen volledig transparant te zijn over de gegeven en nog te geven bijlesuren en zijn verplicht al hun uren door te geven aan MijnBijles.nu van elke les die direct (opgezet door MijnBijles.nu) of indirect (opgezet buiten MijnBijles.nu) gegeven wordt n.a.v. het contact (in de breedste zin van het woord) met MijnBijles.nu. Indien dit niet gebeurd, is MijnBijles.nu gerechtigd alle betalingen die hebben plaatsgevonden tussen ouder en docent terug te vorderen en gelden alle in het opgestuurde overeenkomst genoemde zaken betreffende boetes, ook indien het contract niet is ondertekend. De boetes worden dus zowel naar de ouder als naar de docent gericht.

Artikel 13. Geschillenregeling

13.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.